شماره تماس بیمارستان 01142640000

 

تلفن تماس درمانگاه تخصصی 01142647777