منشور اخلاقی کارکنان

پرسنل بیمارستان شهید فکوری جویبار در صورت رعایت الزامات، قوانین و ارزشهای این مرکز درمانی حق دارند :

 

۱-که در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند و از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یا همراهان در امان باشند .

۲-رفتار و برخوردی محترمانه، عادلانه و عاری از تبعیض را از سوی مسئولین بیمارستان شاهد باشند.

۳-جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن و به دور از آسیب و صدمه داشته باشند و با همکارانی رازدار ، سالم و قابل اعتماد در محیطی دوستانه در ارتباط باشند.

۴-انتظار داشته باشند بیمارستان و مسئولان آن نسبت به رشد و توسعه آنها مسئولانه برخورد نموده و شرایط بهبود عملکرد و فرصت ارتقاء را به شکلی عادلانه برای آنها فراهم نمایند.

۵-از آخرین دستورالعمل ها و روشهای نوین درمانی و آئین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان می باشدو امکانات و تجهیزات مناسب در چار چوب مقررات مربوطه بهره مند شوند .

۶-انتظار داشته باشند که به شکلی مناسب، نسبت به جبران خدمات و زحمات آنها اقدام شود.

۷-در صورت بروز رفتار و عملکرد مناسب و مطلوب، از امنیت شغلی کافی برخوردار باشند.

۸در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین برخوردار شوند.

۹-در صورت وجود هرگونه شکایت، انتقاد یا اعتراض نسبت به مسائل جاری محیط کار ، به مرجعی بی طرف و مطمئن مراجعه نمایند و به صورت عادلانه به شکایت آنها رسیدگی شود.

۱۰-علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند .