چشم انداز مجموعه شهید فکوری جویبار


بیمارستان شهیدفکوری جویبار با پیشتازی در بهره گیری از خدمات نوین درمانی و تشخیصی ،همراه با افزایش رضایتمندی و مشارکت بیماران،مراجعان و کارکنان، معرف الگویی موفق در مدیریت پیشرفته بیمارستانی می باشد.
بر آنیم با تکیه بر همت و تلاش پزشکان و پرسنل خود در کنار مشارکت فعال بیماران و سازمان های ذینفع با بهره گیری از برنامه های مختلف نوین، کیفیت خدمات بالینی را بطور مستمر ارتقاء داده و به عنوان برترین مرکز درمانی در کشور شناخته شویم .