ارزش های اخلاقی

_رعایت حقوق و ارتقاء ایمنی بیماران
_تعهد به رعایت بالاترین استانداردهای علمی
_صداقت، نظم و انضباط همه جانبه در محیط کار
_احترام به حقوق دانش پژوهان و کارکنان
_حفظ محرمانگی اطلاعات

_پاسخگویی به نیاز مراجعین به صورتی عادلانه، اخلاقی و در کمترین زمان ممکن