بیانیه رسالت بیمارستان شهید فکوری جویبار:

 

با توجه به اینکه سلامت افراد به عنوان یکی از شاخص‌های رشد و توسعه در جامعه می‌باشد و نظر به سیاست های جمعیتی کشور، توجه به ارتقاء سطح سلامت مراجعین از مهمترین اولویت های بیمارستان شهید فکوری جویبار می‌باشد، لذا این مرکز از طریق ایجاد و گسترش کمی و کیفی واحدهای درمانی،تخصصی و فوق تخصصی استاندارد و با استفاده از امکانات و سرمایه‌های انسانی متعهد و متخصص و با بکارگیری پیشرفته‌ترین فناوری و تعامل با سایر سازمان ها در جهت تحقق مأموریت خود حرکت خواهد کرد و خدمات درمانی با کیفیت در مکانی ایمن برای بیماران ارائه خواهد کرد.