بیمارستان شهید فکوری به مالکیت حاج رمضان فکوری

ریاست دکتر محمدصادق زمانی

مدیریت خانم دکتر سمیه فکوری به عنوان مدیر امور داخلی

و خانم دکتر معصومه فکوری به عنوان مدیر درمانی مجموعه

با موفقیت بکار خود ادامه می دهد.