اهداف کلان بیمارستان شهید فکوری جویبار :

     
 ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار
افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان و کارکنان
ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت خدمات درمانی
ارتقاء سلامت و حقوق گیرندگان خدمت
 ارتقاء سلامت کارکنان
ارتقا و افزایش آمادگی در زمان وقوع حوادث و بلایا

بازاریابی و توسعه خدمات تشخیصی و درمانی

ایجاد و توسعه گردشگری سلامت

بهبود و ارتقای مستمر کیفیت خدمات و رعایت اصول مشتری مداری

ارتقا و بهره وری منابع انسانی

مدیریت بهره وری منابع مالی و تجهیزاتی بیمارستان