راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری
  • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش
  • ارائه كارت ملي، شناسنامه، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي
  • مراجعه بيمار يا همراه بيمار با در دست داشتن دستور بستري و برگ تأييد مالي به واحد ترخيص جهت تأييديه مالي
  • مراجعه بيمار به بخش پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه (اين امر توسط متصديان پذيرش انجام مي پذيرد)
  • صدور كارت همراه (در صورت دلخواه) با هماهنگي بخش مربوطه
مدارك لازم جهت بستري بيمار
  • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش
  • ارائه كارت ملي، شناسنامه و دفترچه بيمه
  • در پذيرش بانوان جهت جراحي هاي زنان و زايمان حضور همسر به همراه شناسنامه
  • در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه
  • در موارد اورژانس در صورت عدم  ارائه كارت شناسايي معتبر به هنگام پذيرش مربوط به بيمار ،تحويل آن حداكثر تا 12ساعت پس از بستري