بخش فوق تخصص اطفال و نوزادان شامل NICU (دارای 5 تخت بستری )، فوق تخصص جراحی اطفال ، بخش فوق تخصص عفونی و گوارش اطفال