فرآیند پذیرش بیماران بین الملل

فرآیند پذیرش بیماران اورژانسی گردشگری سلامت

فرآیند ترخیص بیماران بین الملل

reception      (پذیرش)

فرآیند پذیرش بیماران اورژانسی گردشگری سلامت

discharge     (ترخیص)