بخش پاراکلینیک با مساحت حدودا 4000 متر مربع  دارای درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی شامل  قلب و عروق ، مغز و اعصاب ، جراحی های فوق تخصصی، ترمیمی و زیبایی، ارتوپدی ، داخلی،اطفال و نوزادان ، عفونی، کبد و گوارش، ریه، توراکس، چشم ،کلیه ، ارولوژی ، عفونی ،گوش و حلق و بینی ، زنان و زایمان ، دیابت ، تغذیه و انجام تست ورزش واکوکاردیوگرافی ، شنوایی سنجی و بینای سنجی