مشاوره با پزشک IPD قبل از مراجعه حضوری

ارتباط و ارسال پرونده قبل از مراجعه
پیگیری خدمات اقامتی و استقبال فرودگاهی توسط کارشناس IPD
تعیین پزشک معالج و اعلام به بیمار قبل از پذیرش
ارائه خدمات Fast Track
ارائه خدمات ویژه VIP
پیگیری فرآیند رزرو هتل
ارائه خدمات ترجمه رایگان در زمان حضور در بیمارستان
پیگیری روند درمان و بهبودی پس از ترخیص