بخش تخصصی بلوک زایمان شامل LDR و پست پارتوم شامل یک اتاق VIP ، یک اتاق ایزوله و پره اکلامسی ویک اتاق لیبر در آب در طول شبانه روز زیر نظر پزشک زنان و زایمان و متخصصین مامایی و همچنین برگزاري رایگان كلاس هاي آمادگي براي زايمان