بخش اورژانس شامل بستری موقت و تحت نظر با 15 تخت و اتاق ایزوله و دارای اتاق عمل مجزا و اتاق احیا مجهز